Kleines Deutsches Sprachdiplom

KDS potwierdza zdolność biegłego posługiwania się językiem niemieckim w mowie i w piśmie. Na egzaminie należy wykazać się umiejętnością samodzielnego opracowania autentycznego tekstu na wysokim poziomie językowym, wysławiać się biegle w mowie i w piśmie oraz posiadać przekrojową wiedzę na temat kultury i życia społecznego w krajach niemieckojęzycznych. Do egzaminu dopuszczeni są wszyscy ubiegający się, którzy ukończyli 18 lat.
Dyplom uzyskany po egzaminie zwalnia z kwalifikacyjnego egzaminu z języka niemeickiego na wszystkich uniwersytetach i szkołach w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN i CKE zwalnia z egzaminu dojrzałości w zakresie rozszerzonym.

EGZAMIN USTNY
Zdaje się go jako pierwszy. Zawiera:
1. Przeczytanie tekstu na głos.
2. Trwającą 5 minut swobodną wypowiedź na wybrany temat
3. Rozmowę na ten temat.
4. Dyktando o średnim stopniu trudności.

EGAZMIN PISEMNY
zawiera:
1. Objaśnienie tekstu co do treści i słownictwa.
2. Opracowanie pytań do lektury wybranych książek
3. Wypracowanie na temat ogólny (4 tematy do wyboru)
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy