Tryb rozkazujący (Imperativ)

2. osoba l.poj.
 
2. osoba l.mn.
 
3. osoba l.mn.
(forma grzecznościowa)
Tworzymy poprzez temat czasownika (można dodać
do tematu "e")
Ma formę 2. osoby l. mn.,
lecz odrzucamy zaimek osobowy "ihr"
Tworzymy poprzez inwersję czasownika
("bitte" może być na początku lub na końcu prośby, rozkazu)

trink!  trinke!

trinkt!

trinken Sie, bitte!
geh!  gehe! geht! gehen Sie, bitte!
kauf!  kaufe! kauft! kaufen Sie, bitte!


Czasowniki "haben", "sein", "werden"
hab! habe! habt! haben Sie,bitte!
sei! seid! seien Sie, bitte!
werde! werdet! werden Sie, bitte!


Czasowniki zwrotne
Zaimek zwrotny podporządkowany osobie
du - dich ihr - euch sie - sich
freu dich!
freue dich!
freut euch! freuen Sie sich!

Czasowniki rozdzielnie złożone
Przedrostek rozdzielny na końcu zdania
mach zu!
mache zu!
macht zu! machen Sie bitte zu!
np.:
Mach die Tur zu!
Zamknij drzwi.


Czasowniki ze zmianą samogłoski rdzennej
Czasowniki posiadające przegłos w 2. osobie l. poj. w Präsens nie zachowują tego przegłosu w 2. osobie trybu rozkazującego.
fahr! fahre! fahrt! fahren Sie, bitte!
lauf! laufe! lauft! laufen Sie, bitte!
halt! halte! haltet! halten Sie, bitte!


Czasowniki ze zmianą samogłoski rdzennej "e" na "i" w 2. osobie l. poj. zachowują tę zmianę, likwidacji ulega końcówka osobowa "-st".
sprich! sprecht! sprechen Sie, bitte!
hilf! helft! helften Sie , bitte
nimm! nehmt! nehmen Sie, bitte!


Czasowniki ze zmianą samogłoski rdzennej "e" na "ie" w 2. osobie l. poj. zachowują tę zmianę, likwidacji ulega końcówka osobowa "-st".
lies! lest! lesen Sie, bitte!
sieh! seht! sehen Sie, bitte!


Czasowniki ze zmianą samogłoski rdzennej "-e" na "-i","-ie" nie otrzymują końcówki fakultatywnej "-e" w 2. osobie l. poj. Wyjątek stanowi "sieh!" oraz "siehe".
"Sieh!" (spójrz!) stosujemy wyłącznie w mowie potocznej natomiast "siehe" w języku pisanym wskazując na odnośniki np.:
siehe Lektion 3, Seite 18
patrz lekcja 3, strona 18


____________________


Tryb rozkazujacy możemy również tworzyć poprzez:
1. Czasownik "lassen" (kazać komuś coś zrobić, pozwolić)
Lass das!
Zostaw to!
Lass uns endlich gehen!
Pozwól nam w końcu iść!

2. Inwersję czasownika z zaimkiem "wir"
Machen wir das alles zusammen!
Zróbmy to wszystko wspólnie!

3. Wezwanie, rozkaz w formie bezokolicznika
Aufstehen!
Wstać!
Losgehen!
Wychodzić!

4. Stronę bierną czynnościową z "werden"
Es wird sofort alles aufgeraumt!
Należy zaraz wszystko sprzątnąć!

5. Imiesłów czasu przeszłego
Aufgepasst!
Uważać!
Rauchen verboten!
Palenie wzbronione!
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy