Zentrale Mittelstufenprüfung

ZMP jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym - po około 800-1000 godzin intensywnej nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien udowodnić, że znany jest mu ponadregionalny język niemiecki i że sam potrafi się nim posługiwać, także w sytuacjach wykraczających poza doświadczenia czysto prywatne.
Do egzaminu dopuszczeni są wszyscy ubiegający się, którzy ukończyli 16 lat.
ZMP jest egzaminem o takim samym poziomie jak "Deutsches Sprachdiplom".

Dyplom uzyskany po egzaminie uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych (zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na niektórych uniwersytetach w Niemczech.
Zgodnie z rozporządzeniami MEN i CKE zwalania z egzaminu dojrzałości w zakresie rozszerzonym.


EGZAMIN PISEMNY
trwa z przerwą 4 godziny i składa się z następujących części:
1. Rozumienie tekstu czytanego (90 min):
    4 teksty:
    * teksty krótkie
    * tekst o charakterze popularnonaukowym
    * komentarz
    * tekst z lukami do uzupełnienia

2. Rozumienie tekstu słuchanego (30 min):
    2 teksty:
    * rozmowa
    * audycja radiowa

3. Wypowiedź pisemna (90 min):
    2 części:
    * wypowiedź własna (list osobisty, formalny, półformalny lub referat wg podanych 5 punktów)
    * przekształcenie listuEGAZMIN USTNY
Trwa 15 minut (czas na przygotowanie: 15 minut) i składa się z dwóch części.
Pierwsze zadanie ma w przeważającym stopniu charakter monologu.
Drugie zadanie jest symulacją rozmowy, w czasie której należy rozwiązać pewien problem i zakłada spontaniczne, zorientowane na partnera mówienie.
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy