Zentrale Oberstufenprüfung

ZOP jest egzaminem na poziomie zaawansowanym, po ok. 1200 godzinach intensywnej nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego opracowania autentycznego tekstu na wysokim poziomie językowym oraz wysławiać się biegle w mowie i piśmie. Do egzaminu dopuszczeni są wszyscy ubiegający się, którzy ukończyli 16 lat.

Dyplom ZOP zwalania z kwalifikacyjnego egzaminu na wszystkich uniwersytetach i szkołach w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zgodnie z rozporządzeniami MEN i CKE zwalania z egzaminu dojrzałości w zakresie rozszerzonym.


EGZAMIN PISEMNY
trwa z przerwą 6 godzin i składa się z następujących części:
1. Praca z tekstem (90 min, tekst autentyczny 800-1000 słów)
    część 1 - wyjaśnienie tekstu
    przykładowe typy zadań:
    * zadania do rozumienia treści
    * wyjaśnienie poszczególnych fragmentów tekstu
    * wyjaśnienie poszczególnych wyrażeń
    część 2 - przekształcanie gramatyczne tekstu przy zachowaniu jego treści
    przykładowe typy zadań:
    * przekształcanie tekstu w oparciu o podany wzorzec
    * przekształcanie konstrukcji w stronie czynnej na stronę bierną
    * tworzenie synonimów i antonimów
    * przekształcanie czasowników modalnych w wyrażenia synonimiczne i odwrotnie

2. Rozumienie tekstu słuchanego (40 min):
Praca z autentycznym tekstem (audycja radiowa lub wywiad) polegająca na sformułowaniu notatek tak, aby były zrozumiałe dla drugiej osoby.
3. Wypowiedź pisemna (95 min, minimum 250 słów):

Do wyboru jeden z:
a) czterech tematów dotyczących problemów związanych z lekturą (na każdy rok podane są cztery lektury, z których wybiera się dwie)
lub:
b) czterech tematów wolnych


EGAZMIN USTNY
Trwa 20 minut (czas na przygotowanie: 20 minut) i składa się z dwóch części.
Pierwsze zadanie ma w przeważającym stopniu charakter monologu.
Drugie zadanie polega na przeczytaniu na głos krótkiego autentycznego tekstu i podsumowaniu jego najważniejszych informacji oraz wypowiedzeniu się na wybrany temat związany z treścią tekstu.
Drugie zadanie to wygłoszenie referatu na temat ogólny (ca. 5 min) - temat referatu ustala się z komisją przed egzaminem. Po ogłoszeniu referatu komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę na jego temat.
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy